Vuokralleantajan käyttöehdot

1. Yleistä

Nämä ehdot (jatkossa ”Ehdot”) määrittävät Rentravel Finland Oy:n (jatkossa ”Palvelunvälittäjä”) tarjoaman rentravel.fi-palvelun (jatkossa ”Palvelu”) käyttöä ilmoittajien (jatkossa ”Vuokralleantaja”) osalta, kun Vuokranantaja jättää Palvelun kautta kohteita vuokralle vuokraajien (jatkossa ”Vuokralleottaja”) vuokrattavaksi Palvelun kautta.

Palvelunvälittäjä toimii tiedon välittäjänä Vuokralleantajien ja Vuokralleottajien välillä sekä vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta. Palvelunvälittäjä ei ole vuokraustapahtuman osapuoli eikä vastaa Palvelussa olevista ilmoituksista.

Näitä ehtoja täydentää tai tarkentaa Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä sovitut tarkentavat erityisehdot. Vuokralleantaja ei saa asettaa sellaisia tarkentavia erityisehtoja, jotka ovat ristiriidassa lainsäädännön, säännösten tai yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen tai ohjeistusten kanssa.

Palvelunvälittäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Käyttämällä Palvelua muutosten jälkeen Vuokralleantaja hyväksyy muutokset itseään oikeudellisesti sitoviksi. Käyttämällä Palvelua Vuokralleantaja vakuuttaa toimivansa myös näiden ehtojen mukaisesti. Tällöin Palvelunvälittäjän ja Vuokralleantajan välille syntyy näiden ehtojen mukainen sopimus.

2. Miten Palvelu toimii

Ilmoituksen jättäminen

Käyttäjätunnusten perustamisen jälkeen Vuokralleantaja luo ilmoituksen vuokrattavasta kohteestaan täyttämällä Palvelussa vaaditut ja vuokraamisen kannalta olennaiset tiedot ilmoituksenjättölomakkeelle. Kun ilmoitus on Vuokralleantajan osalta valmis, siirtyy se Palvelunvälittäjälle julkaisua varten. Palvelunvälittäjällä on oikeus korjata ilmoituksessa mahdollisesti havaittuja pieniä virheitä (esimerkiksi kirjoitusvirheitä). Palvelunvälittäjä ei vastaa ilmoituksen sisällöstä. Vuokralleantaja vastaa ilmoitustensa sisällöistä.

Jos Palvelunvälittäjä huomaa, että ilmoitus on puutteellinen tai siinä on jotain lainsäädännön, Palvelunvälittäjän käyttöehtojen, Palvelun yleisten ehtojen tai muiden Palvelussa ilmenevien ohjeiden tai sääntöjen vastaista, on Palvelunvälittjällä oikeus olla julkaisematta ilmoitusta Palvelussa siitä erikseen ilmoittamatta. Palvelunvälittäjä voi pyytää Vuokralleantajaa korjaamaan ilmoitusta, ja muokattuaan ilmoitusta Vuokralleantaja voi jättää ilmoituksensa uudelleen julkaistavaksi. Mikäli Vuokralleantaja ei tee korjausta kohtuullisen ajan puitteissa tai korjaus on toistuvasti puutteellinen, Palvelunvälittäjä voi oman harkintansa mukaan päättää olla julkaisematta kyseistä ilmoitusta Palvelussa.

Peruuttaminen

Vuokralleottaja voi peruuttaa vahvistetun varauksen. Palvelunvälittäjä tarjoaa neljä erilaista peruutusehtoa, joissa Palvelunvälittäjä määrittää peruutusmaksun.

Peruutusehdot on yksilöity Palvelun Palveluehdoissa.

Jos Vuokralleantaja joutuu jostain syystä perumaan vahvistetun varauksen, palautetaan Vuokralleottajalle kaikki tämän maksamat kulut, mukaan lukien Palvelunvälittäjän palvelumaksu. Lisäksi Vuokralleantaja joutuu maksamaan vahvistetun varauksen peruutuksesta aiheutuvan peruutusmaksun, jonka Palvelunvälittäjä vähentää Vuokralleantajalle tulevista tilityksistä tai laskuttaa erillisellä laskulla.

Kaikki maksut, niiden määrät ja perusteet ilmenevät rentravel.fi Hinnastosta.

3. Vuokralleantajan oikeudet ja vastuut

Vuokralleantaja sitoutuu kuvailemaan ilmoittamansa kohteen totuudenmukaisesti, tarkasti ja riittävän laajasti. Vuokralleantaja vastaa, että Palveluun antamansa tiedot ja aineisto ovat oikeat, riittävät, tarkat ja ajantasaiset. Vuokralleantaja sitoutuu päivittämään Palveluun ilmoittamiaan tietoja niin, että ne ovat paikkansapitävät ja ajantasaiset.

Vuokralleantaja vastaa kohteelleen mahdollisesti asettamiensa erityisehtojen sisällöstä sekä kohteensa hinnoittelusta. Vuokralleantajan tulee myös tarkistaa oman vakuutuksensa kattavuus vuokraamisen osalta omasta vakuutusyhtiöstään. Liikenne- ja Kaskovakuutus ovat pakolliset ja ne tulee tarkentaa yksityiskohtaisemmin ajoneuvon tietoja Palveluun annettaessa.

Vuokralleantaja vakuuttaa ja vastaa, että hänellä tai edustamallaan yrityksellä/yhdistyksellä on tarvittavat mahdollisuudet ja oikeudet tarjota ilmoittamansa kohde vuokralle. Esimerkiksi vuokrattavan ajoneuvon tulee olla katsastettu Liikenteen turvallisuusviraston tai tämän valtuuttaman katsastusmiehen toimesta. Vuokralleantajan tulee lisäksi aina varmistua kohteen kelpoisuudesta ja turvallisuudesta vuokrattavaksi.

Vuokralleantajan on luovutettava kohde Vuokralleottajalle hyväkuntoisena ja lain mukaisena varauksen yhteydessä sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Kohteen luovutus Vuokralleottajalle tapahtuu sovitun vuokra-ajan puitteissa.

Kaikkien Vuokralleantajan tarjoamien palvelujen ja tuotteiden tulee täyttää Suomessa voimassa olevat viranomaismääräykset ja olla lainmukaiset. Palvelunvälittäjällä voi voimassa olevien viranomaismääräysten lisäksi olla muita, erillisiä lisävaatimuksia Palvelun käyttöä koskien. Tällaiset lisävaatimukset ovat aina esillä Palvelussa.

Vuokralleantaja sitoutuu vastaamaan Palvelun kautta saamiinsa yhteydenottoihin viipymättä. Mikäli Palvelunvälittäjä havaitsee, että Vuokralleantaja ei noudata tätä sääntöä, on Palvelunvälittäjällä oikeus poistaa Vuokralleantajan ilmoitukset Palvelusta siitä etukäteen ilmoittamatta.

Suosittelemme Vuokralleantajaa käymään kohteeseen liittyvät ohjeet ja säännöt Vuokralleottajan kanssa läpi vuokraustapahtuman alkaessa. Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan kannattaa yhdessä tarkastaa kohde huolella sekä vuokraustapahtuman alkaessa että sen päättyessä.

Vuokralleantaja voi määrittää kohteelleen vakuusmaksun, jonka Vuokralleottaja maksaa ja joka palautetaan vuokraustapahtuman jälkeen Vuokralleottajalle. Jos vuokraustapahtumassa sattuisi tapahtumaan jokin vuokrakohdetta vahingoittava, Vuokralleottajasta johtuva tapahtuma, voidaan vakuusmaksua käyttää mahdollisien korvausten kattamiseen.

Vuokralleantaja voi hinnoitella kohteensa vapaasti sekä muuttaa hinnoitteluaan milloin haluaa. Muutokset eivät kuitenkaan koske jo vahvistettuja varauksia vaan muutokset astuvat voimaan muutosta seuraavan vuokraustapahtuman yhteydessä. Vuokralleantajan tulee aina ilmoittaa vuokrakohteen vuokrahinta. Lisäksi Palvelunvälittäjä ilmoittaa Palvelusta Vuokralleottajalta perittävän palvelumaksun. Vuokralleantaja on velvollinen ilmoittamaan arvonlisäverotukseen liittyvät tiedot oikein. Palvelunvälittäjä huolehtii tarvittaessa raporttien laatimisesta varausten osalta, mutta ei vastaa Vuokralleantajan ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

Vuokralleantaja vastaa verojensa maksamisesta ja vuokraustoimintaansa koskevan verotuskäytännön selvittämisestä tuloverotuksen, arvonlisäverotuksen ja mahdollisen muun verotuksen suhteen.

Vuokralleantajalla on oikeus poistaa ilmoituksensa näkyvistä koska tahansa. Poistamalla ilmoituksensa Vuokralleantaja ei kuitenkaan vapaudu jo vahvistetun varauksen mukaisista velvoitteistaan.

4. Maksupalveluun liittyminen

Jättääkseen ilmoituksen Palveluun Vuokralleantajan on hyväksyttävä Maksujenvälittäjän sopimus maksupalvelun käyttöönotosta (jatkossa myös ”Sopimus”).

Maksujenvälittäjän maksupalvelun liittymisen yhteydessä Vuokralleantajan on ilmoitettava Maksujenvälittäjälle Maksujenvälittäjän kulloinkin vaatimat yksilöinti- ja yhteystiedot sekä pankkitilinumero. Rekisteröityjen yhdistysten tulee lisäksi ilmoittaa yhdistyksen hallituksen jäsenten tiedot. Yhdistys takaa maksupalveluun liittyessään, että toiminnan tarkoitus ja tavoitteet ovat yhdistyksen sääntöjen mukaisia. Vuokralleantajan on ilmoitettava viipymättä Maksujenvälittäjälle uudet yksilöinti- ja yhteystiedot sekä uusi pankkitilinumero, jos nämä muuttuvat. Vuokralleantaja hyväksyy sen, että Maksujenvälittäjä voi tarkistaa Vuokralleantajan antamat tiedot esimerkiksi Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Patentti- ja rekisterihallituksen ja muista vastaavista tietokannoista. Vuokralleantajan on viipymättä Maksujenvälittäjän pyynnöstä päivitettävä antamansa yksilöinti- ja yhteystiedot, sekä täydennettävä annettuja tietoja lainsäädännön tai viranomaisohjeiden edellyttämässä laajuudessa.

Vuokralleantaja antaa tällä Sopimuksella suostumuksensa siihen, että Maksujenvälittäjä voi luovuttaa kaikkia Vuokralleantajalta saatuja tietoja sekä muita Vuokralleantajasta tämän Sopimuksen perusteella hankittuja tietoja tarvittaessa viranomaisille sekä rahoituslaitoksille, joita Maksujenvälittäjä kulloinkin käyttää Maksujenvälittäjän maksupalvelun yhteydessä.

Maksujenvälittäjällä on oikeus keskeyttää maksupalvelun käyttö, jos Vuokralleantajaa haetaan selvitys- tai konkurssitilaan, yrityssaneerausmenettelyyn, Vuokralleantajaa kohtaan kohdistetaan takavarikko-, ulosmittaus- tai muu vastaava täytäntöönpanotoimi tai Vuokralleantaja ei täytä Maksujenvälittäjän oman kulloinkin voimassa olevan riskienhallintapolitiikan mukaisia vaatimuksia. Tässä tapauksessa mahdolliset maksutoimeksiannot, joita ei ole vielä tilitetty Vuokralleantajalle, peruutetaan ja palautetaan täysimääräisinä Vuokralleottajalle. Vuokralleantajan on välittömästi ilmoitettava Maksujenvälittäjälle Vuokralle antajan mahdollisesta maksukyvyttömyydestä tai sen uhasta. Maksujenvälittäjällä on oikeus keskeyttää maksupalvelun käyttö myös silloin, kun Maksujenvälittäjällä on perusteltu syy epäillä, että Maksupalvelua käytetään lain tai sopimuksen vastaiseen toimintaan tai palvelujen käyttö vaarantaa Maksujenvälittäjän tietoturvallisuuden.

5. Maksujen tilittäminen ja välityspalkkio

Vuokraustapahtumasta syntyneet tulot siirtyvät Vuokralleantajan ilmoittamalle tilille Vuokralleottajan suorittaman maksun ja Maksujenvälittäjän käsittelyajan jälkeen.

Palvelunvälittäjä veloittaa välityspalkkion Vuokralleantajalle maksettavasta vuokrasta. Palvelussa voi olla myös kategoriakohtaisia välityspalkkioita. Palkkion suuruus näkyy aina Palvelussa. Palvelunvälittäjä pidättää oikeuden muuttaa välityspalkkion määrää.

Mikäli Vuokralleantajalla on Palvelussa suoritettavia maksuja, peritään ne seuraavan mahdollisen tilityksen yhteydessä tai laskutetaan erillisellä laskulla.

Kaikki maksut, niiden määrät ja perusteet ilmenevät rentravel.fi Hinnastosta.

6. Varauksen peruminen ja maksujen käsittely mahdollisissa selvitystä vaativissa tilanteissa

Vuokralleantajalla on oikeus omalla harkinnallaan hyväksyä tai hylätä alustava varaus kolmen (3) arkipäivän kuluessa alustavasta varauksesta. Hyväksytyn varauksen Vuokralleantajan toimesta tapahtuva peruutus on mahdollista Force Majeure tapauksessa, jolloin kaikki Vuokralleottajan maksamat maksut palautetaan Vuokralleottajalle (tästä peritään hinnaston mukainen maksu Vuokralleantajalta). Vuokralleantajalla on oikeus keskeyttää vuokraustapahtuma jos Vuokralleottaja jättää noudattamatta vuokrausehtoja. Mikäli Vuokralleantajalla on vaatimus vuokraustapahtumaan liittyen, tulee hänen ilmoittaa siitä Vuokralleottajalle ja Palvelulle viimeistään 24 tuntia vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Vuokralleantajan ilmoituksesta alkaa 30 päivän neuvotteluaika, jonka kuluessa Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja pyrkivät neuvottelemaan ratkaisun. Mikäli sopua ei synny 30 päivän kuluessa, osapuolten tulee jatkaa riidan selvittelyä asiassa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Palvelunvälittäjä ei vastaa Vuokralleottajan ja Vuokralleantajan riidan ratkaisusta eikä Palvelunvälittäjällä ole velvollisuutta osallistua osapuolten riidan ratkaisuun.

Kaikki maksut, niiden määrät ja perusteet ilmenevät Hinnastosta (rentravel.fi).